Jazyk

Listy - Stanislav Harangozó

Majster Pastelu. Stanislav Harangozó je jedným z osobitých tvorcov. Osobnosťou slovenskej maľby dneška. Pamätám si na jeho začiatky. Na bravúrnosť jeho diel, ľahkú a istú ruku v kresbe. S mimoriadnym úspechom ovládal temer každú výtvarnú disciplínu. Ich spoznanie a konečný umelecký výsledok boli a i dnes sú preňho výzvou k hľadaniu vlastného výrazu. Stano Harangozó je umelcom, ktorý hneď po vstupe do profesionálne výtvarného života dokázal s veľkou kreativitou prezentovať odborné a technologické majstrovstvo. S energiou sa realizoval v monumentálnej tvorbe, od klasickej náročnej kamennej mozaiky až po to najnáročnejšie štukolustro. V grafickej disciplíne použil u nás ako jeden z prvých vtedy novú techniku serigrafie. Vlastnú výtvarnú reč však vždy formoval a i dnes buduje na komornej tvorbe. Kresba a maľba. Tie sú platformou pre jeho celoživotné úspechy, kde si škálou originálnych vyjadrovacích prostriedkov formuje svojský maliarsky výraz. On charakterizuje jeho tvorbu dodnes. On je pre nás nositeľom poznania a obdivu k jeho obrazom, ktoré poznajú ľudia tak dobre ako tvorbu máloktorého slovenského umelca. Stano Harangozó oslovuje diváka farbou, estetikou kompozície a vnútorným posolstvom, ktoré do každého diela ukladá. Zachytáva dnešný život a dobu pre budúcnosť.

Výtvarné umenie, ktoré dokáže osloviť tie najväčšie skupiny ľudí, charakterizuje predovšetkým ľahkosť ruky, ktorá tvorí linku či harmonizuje farebné majstrovstvo. Ona formuje originalitu. Jednoducho je tvorbou radosti. Maľba ako hra. So skúsenosťou a poznaním. Autor vníma a tvorivo transformuje rozsiahlu paletu námetov a impulzov. Od krajinomaľby, pohľadov na rodný kraj až po zázraky histórie nášho mesta, prvky, ktoré ho zaujmú. Sú v nich príbehy, zložito i jasne zakomponované do siločiar hry so svetlom. V jeho obrazoch nájde pozorný divák všetko. Predovšetkým však harmóniu a krásu, ktorú od umenia väčšina ľudí očakáva. Stanova tvorba je úžasnou prezentáciou abstraktne či reálne zažitej fantázie skúseností a poznania, ktorú nikdy nik nevypovie, iba umelec rečou svojho umenia.

V zdanlivo dlhých dejinách ľudstva zohrávala pre človeka v jeho vývoji k civilizovanosti a v hodnotových prístupoch predovšetkým kultúra určujúce miesto. Umenie bolo vždy tým, čo prekračovalo dovtedy poznané, aby objavilo nové, iné, pre ľudstvo vždy podstatné. Vo výtvarnom prejave sa presadzovali tvorcovia, ktorí dokázali vytvárať hodnoty. Tú kvalitu, ktorá spočíva v hĺbke ľudskosti, krásy, novátorstva a života umeleckého diela. Ju ľudstvo akceptovalo a prijímalo za svoju.

Skutočné umenie vždy bolo a bude tajomstvom. A pre každého tvorcu ako aj pre každého z nás obdivovateľov jedinečným tajomstvom. Na našej zemeguli, zrnku prachu v nekonečnom vesmíre, aj dnes vnímame život ako dva póly protikladov, v ktorých sa nachádza spleť vzťahov nášho bytia. Dobro a zlo, biele a čierne, nebo, peklo, hodnota a čo? Čo priradiť k hodnote ako jej protipól? Gýč?Nevkus? Neumenie? Vieme tak veľa! Objavili sme už tak mnoho, ale zďaleka nie všetko. Rôzni dnešní tvorcovia hovoria, že v umení už niet čo objavovať. Stačí zaujať. Ale zaujatie je o všetkom. Aj o novom výsledku v nanotechnológiách, výhre našich športovcov, alebo tá istá tvár na prvej strane obálky. V ňom je len zdanlivá pravda, ktorá nám dnes nahovára, že život je rýchly a treba mať slobodu a všetko v umení už bolo. Ale čas ani sloboda reálne nejestvujú. Život a hodnota sú totiž o pozorovaní, skúmaní, o dozrievaní a múdrosti, o obdive k súcnu, k existencii lásky a krásy, k ceste, kde víťazí múdrosť a kvalita. Náš ľudský život do tej kvality, akú má dnes, sa tiež rodil veľmi dlho. Iba preto dosiahol takú úroveň, akú má. Kultúra objavuje vždy niečo nové. Ona ho formuje umeleckým dielom, ktoré nikdy predtým nebolo, a to sa jednoducho vyčerpať nedá. Prekvapenia a šoky v umení sú dekoráciou. Kvalita tvorby je stále osobitou kapitolou ľudstva a jeho jedincov, kde ako jej zdroj používame slovo nekonečno.

Dnes tvorí predovšetkým v technike pastelu a kreslí. Jeho kresebnosť a mimoriadny zmysel pre farbu vytvorili v autorovej tvorbe základné komponenty, ktorými očarúva ľudí až dodnes. Tajomstvo maliarovej tvorby je v perfektnom ovládaní rôznych výtvarných technológií a postupov. Je v spontaneite a istote kresebných ťahov, jednoduchosti a výraze. Je v objavovaní originálnych ém a námetov, ale i vyjadrovacích postupov. Je v imanentnom posolstve, ktoré jeho obrazy nesú. Nekonečný príbeh umenia je v jeho úspechoch, ktoré občas prekrývajú problémy. Jedným z posledných bola správa, že nový majiteľ zničil v exteriéri v Komárne autorove mozaikové dielo na budove. To možno považovať za neúspech celej spoločnosti. Stano Harangozó je zrelý pedagóg, ktorý odovzdal tvorivé posolstvo stovkám žiakov vysokých škôl. Vždy bol tým, kto vedel dať i prijať. Názor, poznanie, myšlienku. Tvorba tohto umelca má profesionálne dimenzie európskeho výtvarného prejavu. Dokumentuje istotu pre budúcnosť umenia. Nikdy nekončiaci príbeh objavov a formovania nových pojmov. Kde ľudská reč nestačí, Stano tvorí a je úspešný. Obdivuje sa ľuďom a životu. Hodnotám existencie, ktoré stále nanovo zobrazuje a odkrýva.

Dnešný umelý svet hravej neistoty. Všetky, aj tie najvyššie hodnoty možno skomercionalizovať. Umenie na celom svete, ktorý dnes speje ku globalizácii, vždy bude jedinečné a iné. Aj preto, aby budúce civilizácie cez neho videli naše životy. Zmätená moderná myseľ ľudstva umenie potrebuje už len pre nádej. Umenie je skúškou našej existencie. Preto je a zostane také žiadané. Civilizácia dnes uteká k technike, pričom ľudskosť necháva pozadu. Jedine kultúra ju vie ochrániť a udržať. Som nesmierne rád, že ľudia milujú hodnotu ešte aj dnes.

Docent, akademický maliar Stanislav Harangozó sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. Bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v roku 1973. Od roku 1975 až podnes je vysokoškolským pedagógom. V súčasnosti na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Realizoval desiatky monumentálnych prác v rôznych technikách (sklenená, priemyslová i kamenná mozaika, leptané sklo, maľba na drevo, štukolustro).

Od roku 1976 úspešne otvoril viac ako sto samostatných výstav doma i vo svete. A práve z týchto výstav ako aj z množstva kolektívnych výstavných prehliadok poznajú jeho tvorbu u nás i vo svete. Autor je držiteľom viacerých významných, i zahraničných ocenení. Jeho diela sú v zbierkach súkromných i zahraničných galérií a zbierok doma, ale i vo svete. Žije a tvorí v Bratislave.

Ľuboslav Moza, máj 2013

http://www.klubsk.net/Listy/LISTY_5_2013_PRO_INTERNET.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika