Jazyk

Bienále Ilustrácií Bratislava 2013

Každý nepárny rok vstupuje do Bratislavy celý detský svet, aby si pripomenul, že život sú rozprávkové príbehy, ktoré k nám prichádzajú cez literatúru a výtvarný prejav.

Od 6. septembra 2013 prebieha v bratislavskom Dome umenia svetové BIB 2013 a potrvá niekoľko mesiacov. Je jedinečnou udalosťou, ktorú sa vďaka úsiliu podarilo udržať. Medzinárodný projekt s tradíciou a rešpektom je opäť tu. V dave povrchných bláznivostí dneška vysoko prečnieva. Je nositeľom niečoho, čo sa zdanlivo stráca. Detskej slobody. Bodaj by zotrvalo ešte pekných pár storočí.

Dejiny detskej knižnej ilustrácie sú spojené s vývojom detskej knihy. Maľba, kresba, grafika boli v začiatkoch obrazovou výzdobou, vysvetľovali, usmerňovali a v podstate obmedzovali voľnosť detskej mysle realitou obrazu. Lebo skutočne dobrá ilustrácia nie je iba dekorovaním, či výtvarným prevedením textu ale niečím viac. Mala by rozvíjať tvorivosť detskej duše neobmedzenou konfrontáciou a výrazom. Adolescent by mal možnosť byť čitateľom i divákom výtvarnosti zároveň. Vnímať dve umelecké disciplíny za účelom vlastnej kreativity a rozvoja fantázie.

Československá knižná ilustrácia so zameraním na deti a mládež má svoju osobitú tradíciu. Jej vývoj logicky súvisel s vývojom voľnej grafiky. Ilustrácie klasikov moderny ako Benka, Fulla, Galanda sa plne rozvinuli expresionistickým výrazom Hložníkovej grafickej školy. V „zlatých“ šesťdesiatych rokoch, keď dostala komunikácia so západným umením mimoriadnu dynamiku, vtedy, keď nik nečakal úspech, ale skôr jasne vymedzené zaostávanie za vyspelým svetom, vtedy vstúpila do sveta naša škola s takým úspechom, že prekvapili sami seba. Mená ako Viera Bombová, Viera Gergeľová, Naďa Rappensbergerová, Jarmila Pavlíčková a najmä Albín Brunovský, ktorý imagináciou a surrealistickou hrou vytvoril úplne jedineč-nú európsku školu umenia, vstúpili so svojím umením do Európy, aby jej darovali nové výrazové prostriedky a vnímanie ilustrácie. Naše umenie ovplyvnilo európske. Pravdepodobne aj to bol jeden z veľkých stimulov vzniku BIB, projektu, ktorý je trvalo zapísaný ako výnimočný.

V domácom prostredí viac ako predtým vytváralo podmienky nadaným absolventom a nádejným ilustrátorom vydavateľstvo Mladé letá. Táto štátna inštitúcia v spomínanom období zažívala najväčší rozmach a vydávala veľké množstvo kníh pre deti a mládež.

V roku 1965 sa v Bratislave uskutočnila československá výstava ilustrácií detských kníh. Vďaka obrovskému úspechu sa v roku 1967 zopakovala, avšak už ako prvý ročník medzinárodnej súťaže Bienále ilustrácií Bratislava. Každým ročníkom sa na nej zúčastnilo viac a viac svetových ilustrátorov, v dôsledku čoho sa s pravidelnosťou realizuje už vyše 40 rokov.

BIB sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry SR. BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. Každý ročník prezentuje najnovšie a najkreatívnejšie ilustrácie, ktoré vznikli v jednotlivých krajinách za čas uplynutý od predošlého ročníka. Tieto exempláre nie sú iba vystavované, ale i oceňované. Medzinárodná porota BIB udeľuje prestížnu Grand prix BIB, Zlaté jablká BIB, Plakety BIB ilustrátorom a Čestné uznanie vydavateľstvu. Udelením najvyššieho ocenenia na bienále ilustrácií získava výtvarník právo prezentovať na najbližšom ročníku BIB samostatnú výstavu z vlastnej tvorby. Počas konania BIB sa verejnosti predstavujú nositelia Ceny H. Ch. Andersena za ilustráciu a literatúru, expozícia Noma Concours (súťaž ázijského kultúrneho centra UNESCO v Tokiu) a kolekcia slovenského ilustrátora In memoriam. Súčasťou BIB je aj medzinárodné sympózium na aktuálnu tému, kde si odborníci konfrontujú skúsenosti s ilustračnou tvorbou z rôznych krajín sveta. Jedným zo zakladateľov a dlhodobým realizátorom tohto projektu bol Dušan Roll.

Vývoj ročníkov BIB v rokoch 1967- 1989

Od samotného začiatku až podnes má Bienále ilustrácií Bratislava za sebou už dvadsaťtri úspešných ročníkov. Prvý ročník BIB sa konal dňa piateho septembra 1967 v bratislavskom Dome umenia. Tu vznikli hlavné symboly a tvar tohto projektu, za ktorými stoja významní umelci. O prípravu pozvánok, katalógov a plagátov sa postaral grafický dizajnér Milan Veselý, sošky a ceny pre víťazov (Zlaté jablko BIB, Plaketa BIB, Grand Prix BIB) vytvoril sochár Karol Lacko a logo prehliadky navrhol Miroslav Cipár.

Zúčastnení ilustrátori boli z dvadsiatich troch krajín. Historicky prvým ilustrátorom odmeneným najvyšším ocenením Grand prix BIB '67 bol Yesuo Segawa, pochádzajúci z Japonska, za svoju ilustráciu v knihe Taro and the Bamboo Shoot od Masaka Matsuna.

V roku 1969, kedy sa konal druhý ročník BIB, sa po dohode s UNESCO v rámci výstavy začali organizovať aj pracovné semináre, tzv. workshopy pre ilustrátorov. Prvé semináre prebiehali pod vedením Albína Brunovského a Dušana Kállaya. V tom čase sa začal budovať Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA (otvorený bol v roku 1987), kde sa mala nachádzať galéria BIB, a postupne dopĺňaný archív ilustrácií zozbieraných zo všetkých doterajších ročníkov. Nestalo sa a archív je v SNG. Iniciatívou druhého ročníka bolo i začatie vydávania poštových známok a obálok reprezentujúcich spomínanú expozíciu. O každom ročníku BIB vznikali zborníky a katalógy v mnohých jazykoch, ktoré slúžili ako záznamy postupného vývoja ilustrácie pre deti.

Po neistých pokusoch na jedenástom ročníku BIB (1987) sa v nasledujúcom roku 1989 do programu natrvalo začlenila sprievodná akcia Medzinárodná prehliadka animovaných filmov pre deti, ktorá mala symbolizovať spolupatričnosť ilustrátorskej a animátorskej tvorby pre deti.

BIB po roku 1989

Organizátori sa počas príprav trinásteho ročníka (1991) rozhodli prehodnotiť doterajší chod a zmysel poslania BIB. Keďže malo počas svojho trvania už takpovediac ustálený počet zúčastnených krajín, organizátori si od zmien sľubovali vyššiu kvalitu expozície. Podujali sa preto uskutočniť programovú selekciu. Výtvarnú úroveň kompletizovaného fondu exponátov výstavy posudzovala pred začatím výstavy predporota. Vystavené boli teda len diela ňou vybrané. Situácia sa postupne zhoršila a exekutíva IBBY na jarnom zasadnutí v roku 1996 uvažovala o prerušení spolupráce so sekretariátom BIB pri výbere zúčastnených zahraničných ilustrátorov. Táto správa priviedla ministra kultúry k rozhodnutiu uskutočniť náhlu zmenu vo vedení Bibiany. V roku 1995 sa stal Dušan Roll predsedom Medzinárodného komitétu BIB a zároveň aj zastával funkciu generálneho komisára BIB.

Bratislavské bienále ilustrácií je aj dnes svetovým a známym. Má rešpektované meno i úroveň a usiluje sa vyvíjať tak, aby akceptovalo dobu a jej dynamiku. To všetko sú dobré aspekty. Avšak diskusie o kvalite poroty, o hodnotách vystavených prác, o nárokoch na knižnú ilustráciu sa budú viesť nekonečne bez definitívneho súdu, lebo ten vlastne nejestvuje. Vieme, že umenie detskej ilustrácie je skutočným umením, nielen pre malých. Je to stret tvorcu so životom, s jeho nekonečnom a dokonalosťou. Je trvalým spoznávaním seba a impulzom pre dieťa pri objavovaní vlastnej duše. U mladého nejestvuje realita, iba prelety nad svetom plným zaujímavostí, ktoré sa ho netýkajú. O tom by mali byť detské knihy aj ich ilustrácie.

Autori ilustrácií, ktorí boli za Slovensko ocenení na BIB v zoradení podľa ročníkov. Albín Brunovský, Viera Bombová, Ondrej Zimka, Dušan Kállay, Miroslav Cipár, Róbert Dúbravec, Ľuba Končeková – Veselá, František Blaško, Róbert Brun, Katarína Ševellová – Šuteková, Viera Gergeľová, Jana Kiselová-Siteková, Peter Uchnár, Ľuboslav Paľo, Martina Matlovičová – Králová a Tomáš Klepoch.

Na 21 ročníkoch BIB sa za 42 rokov prezentovalo 6 200 ilustrátorov z viac ako 100 krajín sveta takmer päťdesiatimi tisícami originálmi ilustrácií. Program a obsah jednotlivých ročníkov sú podrobne zaznamenané v katalógoch a zborníkoch BIB, ktoré sú uschované v knižnici Medzinárodného domu pre deti – BIBIANA.

Ľuboslav Moza, septeber 2013

Foto z archívu Miloša Koptáka

http://www.bibiana.sk/

http://www.klubsk.net/Listy/LISTY_9_2013_PRO_INTERNET.pdf

Attachments:
Download this file (bib13_poz.jpg)Termínovník[Schedule]77 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic